header visual

Medezeggenschap

Met de andere vestigingen samen wordt de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) gevormd. De GMR is samengesteld uit personeel en ouders. De GMR geeft het College van Bestuur niet alleen adviezen, maar heeft op een aantal terreinen ook instemmingsrecht. Aard en omvang van advies- dan wel instemmingsrecht is bij de wet geregeld.