header visual

Melden afwezigheid

Ziekmelden

  • Ben je ziek, dan moet je vóór 08.00 uur telefonisch afgemeld worden door je ouders.
    Eerste leerjaar brugklasgebouw telefoon    (0321) 38 50 57
    Hoofdgebouw telefoon                                        (0321) 38 50 50
  • Het Perron Dronten                                             (0321) 20 90 10
  • Het is van belang dat als de nieuwe week ingaat je opnieuw door een van je ouders ziek  gemeld wordt. Als je weer beter bent, moet je een briefje inleveren met de handtekening van je ouders, waar duidelijk de dagen opstaan die je ziek geweest bent, zodat we alles correct kunnen verwerken in Magister.
  • Word je in de loop van de dag ziek, dan moet je toestemming vragen aan de afdelingsleider of de conciërge om naar huis te  mogen gaan. Omdat we willen weten dat je veilig thuis bent gekomen, stellen we een telefoontje zeer op prijs.
  • Als je voor de vierde keer in een schooljaar of twee weken aaneengesloten ziek bent, melden we je aan bij de GGD (zie   Hoofdstuk Externe hulp en begeleiding, Ziekte als Signaal ‘ZAS’).

Bezoek aan arts, tandarts of therapeut
Bezoeken aan tandarts, dokter, fysiotherapeut, orthodontist, enz., moet je ruim van tevoren op een briefje melden bij de conciërge. Daar staat in bij wie en wanneer het bezoek plaatsvindt. We gaan er vanuit dat je die afspraken zoveel mogelijk buiten je lesuren plant.

Proefwerken en verzuim
Als je door afwezigheid proefwerken of ander schriftelijk werk niet meemaakt, moet je meteen als je terugkomt op school contact opnemen met de betrokken leraar.

Bijzonder verlof
Als je bijzonder verlof (bijvoorbeeld voor een huwelijk of een begrafenis) wilt hebben, moet je dat schriftelijk aanvragen bij de afdelingsleider. Verlof dat langer duurt dan tien dagen moet bij de leerplichtambtenaar van de gemeente aangevraagd worden. Voor meer informatie kan de leerplichtambtenaar van de gemeente Dronten, afdeling Welzijn (onderwijs) benaderd worden op telefoonnummer (0321) 38 89 48