featured image

GMR/MR

GMR

Met de andere vestigingen van het Almere College wordt samen de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) gevormd. De GMR is samengesteld uit personeel en ouders. De GMR geeft het College van Bestuur niet alleen adviezen, maar heeft op een aantal terreinen ook instemmingsrecht. Aard en omvang van advies- dan wel instemmingsrecht is bij de wet geregeld.

MR

Wat de GMR betekent voor het hele Almere College, is de MR (Medezeggenschapsraad) voor de vestiging Dronten.
Wat doet de MR Dronten? Onder andere de volgende zaken:

  • Behartigen van de belangen van werknemers, ouders en leerlingen van het Almere College in de breedste zin van het woord. Dit betreffen ‘groepsbelangen’ en geen individuele belangen.
  • Aanspreekpunt voor het personeel inzake schoolzaken en beleid dat door de directie gevoerd wordt en waar de MR mee ingestemd heeft.
  • MR leden werken constructief samen met de locatiedirectie om beleidsmatige zaken zo goed mogelijk voor belangengroepen van Almere College Dronten te behartigen en in uitvoering te brengen.
  • Naast constructief samenwerken kijkt de MR ook kritisch naar voorstellen vanuit de locatiedirectie en kan en probeert deze eventueel bij te sturen.
  • De MR moet ieder jaar haar instemming verlenen aan de formatie en de algemene begroting van volgend schooljaar.
  • Overleg met de GMR leden inzake GMR beleid dat consequenties heeft voor onze locatie.

Voor ouders die geïnteresseerd zijn, zijn de notulen op te vragen bij het secretariaat van de MR (mrdronten@almerecollege.nl).

Leden van de MR Functie/rol
Marion de Vries vice-voorzitter
Jan Sewalt voorzitter
Angela Jansen secretaris
Henk Schoenmaker docent
Cor de Koning Gans rector
Ilona Koning ouder
Sylvia Nieuwenhuis toehoorder
  ouder
  leerling
Britt Borsboom leerling
"Ik kwam midden in het schooljaar binnen na een verhuizing. Maar door de warmte van de school, de leerlingen en docenten voelde ik mij direct op mijn gemak"