featured image

Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen over 'onbegrensd leren' op Copernicus

Stopt Copernicus met gepersonaliseerd leren?  

Nee hoor, we gaan verder met het gepersonaliseerd leren. We geven er alleen onze eigen invulling aan. De Copernicusvariant noemen we ‘onbegrensd leren’.

Waarom kiezen we voor het ‘onbegrensd leren’?

De basis van ‘onbegrensd leren' ligt in het opdoen van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en een positieve houding bij de leerlingen ten opzichte van het leerproces door doelen te stellen en te behalen. Op deze manier ontwikkelen onze leerlingen de competenties die nodig zijn om succesvol te zijn in de samenleving. Dit doen wij door leerlingen intensief te coachen, feedback te geven, eigenaarschap te stimuleren en door ruimte en maatwerk te bieden.

Wat is de rol van de coach binnen het ‘onbegrensd leren’?

Coaching is een belangrijke pijler binnen het ‘onbegrensd leren’. De coach begeleidt de leerling tijdens hun leerproces. Intensieve coaching leidt tot een grotere motivatie, meer eigenaarschap en grip op het eigen leerproces. Naast een wekelijks klassikaal lesuur krijgt de coach extra tijd voor individuele begeleiding van zijn coachleerlingen.

Zijn er nog ouderavonden?

Een aantal keer per jaar vindt er een ‘leerling-ouder-coach’ gesprek plaats. Tijdens dit gesprek deelt de leerling zijn reflectie op zijn persoonlijke ontwikkeling en de voortgang van het leerproces met zijn ouders/verzorgers en de coach.

Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun niet behaalde leerdoelen?

Zowel de coach als de vakdocent begeleiden de leerling bij het leerproces, maar de leerling is zelf verantwoordelijk voor het behalen van zijn of haar leerdoelen. We werken hierbij met een zogenaamde ‘veilige route’. Deze route geeft aan welke leerdoelen de leerling binnen een bepaalde periode minimaal afgerond moet hebben.

Kunnen de leerlingen op school werken aan hun eigen leerdoelen, wat gebeurt er dan als zij achterlopen?

Elke dag hebben de leerlingen een coach-/werktijduur. Tijdens dit  dagelijkse tijd uur maken de leerlingen onder begeleiding van de coach(es) of een onderwijsassistent een dag- of weekplanning. Daarnaast kan er tijdens dit dagelijkse uur gewerkt worden aan leerdoelen die nog niet afgerond zijn. Als het niet lukt alle leerdoelen op school af te maken is het noodzakelijk om thuis opdrachten te maken of lesstof door te nemen.

Binnen het  ‘onbegrensd leren’ is coaching een belangrijke pijler, maar is er dan nog wel aandacht voor het groepsproces?

Naast de individuele coaching, is er wekelijks een klassikaal moment met de coach. Tijdens dit klassikale moment wordt aandacht besteed aan het groepsproces, maar ook aan het ontwikkelen van vaardigheden, zoals plannen en leren leren.

Hebben leerlingen huiswerk?

In het principe wordt er door docenten geen huiswerk opgegeven. De term huiswerk gebruiken wij om de 'veilige route', een soort ondergrens aan te geven. De docent geeft aan wat de leerling kan doen om zijn leerdoelen te behalen. Uiteindelijk zullen leerlingen toch eindopdrachten binnen een bepaalde tijd moeten inleveren en zullen ze soms bepaalde lesstof moeten bestuderen.

Om leerdoelen te kunnen behalen is het nodig een goede planning te maken en deze te volgen. De leerlingen worden hierbij begeleid door hun coach en de vakdocenten. 

Krijgen de leerlingen geen toetsen?

Binnen het ‘onbegrensd leren’ krijgen de leerlingen soms toetsen. Er worden ook andere opdrachten gegeven om aan te tonen dat zij bepaalde vaardigheden beheersen en over de benodigde kennis beschikken. Dat kunnen praktische opdrachten zijn, maar ook presentaties. In alle gevallen staat het behalen van de leerdoelen centraal.

Werken de leerlingen alleen digitaal?

We werken zowel digitaal als met boeken. We maken gebruik van de meest gangbare digitale lesmethodes. Daarnaast ontvangen de leerlingen ook boeken. Dat doen wij, omdat gebleken is dat leerlingen naast digitaal ook graag uit een boek werken. 

Wordt er nog gewerkt met de portal van Kunskapsskolan?

Nee, vanaf het schooljaar 2020-2021 werken we met de digitale leeromgeving Magister­-me. In tegenstelling tot de portal van Kunskapsskolan, maakt Magister-­me gebruik van alle gangbare onderwijsmethodes. Magister­-me biedt voldoende flexibiliteit om lesstof aan te laten sluiten bij gepersonaliseerde leerroutes. Deze leeromgeving biedt alle reguliere lesmethodes die leerlingen de mogelijkheid bieden sneller door de lesstof heen te gaan of juist extra te oefenen met de lesstof als dat nodig is.

Krijgen de leerlingen wel les op hun eigen niveau bij ‘onbegrensd leren’?

De leerlingen krijgen les op het niveau van hun basisschooladvies. De leerlingen zitten gewoon in een klas en krijgen ook klassikale uitleg over de lesstof. Als leerlingen sneller door de stof heen kunnen of juist extra ondersteuning nodig hebben, dan bieden we ruimte en maatwerk.

Waarom wordt er in leerjaar 1 gewerkt met heterogene groepen?      

In de eerste klas starten wij met heterogene groepen. Dit betekent dat de leerlingen met een mavo­, havo­ en vwo­ advies in één klas samen les krijgen. Dit doen wij, omdat wij de definitieve niveaukeuze willen uitstellen totdat we meer zicht hebben op de talenten en kwaliteiten van onze leerlingen.

Wat betekent dit voor de lesstof die in het eerste jaar aangeboden wordt?

Voor leerlingen betekent dit dat ze de lesstof zowel klassikaal, als individueel op hun eigen niveau aangeboden krijgen. Uiteraard wordt een leerling die meer aankan voldoende uitgedaagd. We bieden dan de mogelijkheid om te versnellen, te verdiepen of om vakken op een hoger niveau te doen.

Hoe ziet leerjaar 2 eruit?

In leerjaar 2 vindt er een nieuwe verdeling van de klassen plaats. Mavo-leerlingen komen in leerjaar 2 bij elkaar in de klas, omdat we hen goed willen voorbereiden op hun profielkeuze­ en de overgang naar de (voor)examenjaren. Havo­ en vwo-leerlingen zitten in leerjaar 2 en 3 nog bij elkaar in de klas. Na leerjaar 3 komen zij terecht in een havo­ of een vwo-klas.

In leerjaar 3 starten we met het geven van cijfers zodat de leerlingen kunnen wennen aan het gebruik van cijfers. In de voorexamenjaren en het examenjaar werken de leerlingen volledig met cijfers om hen optimaal voor te bereiden op het examenprogramma.

Waarom worden er geen cijfers gegeven in de leerjaren 1 en 2?

Wij vinden het belangrijker dat leerlingen zich bewust worden van wat ze leren en met welk doel ze dat doen. Dit is meer dan alleen maar leren om een bepaald cijfer te halen. Om eigenaarschap bij leerlingen te stimuleren geven wij de leerlingen feedback op hun leerdoelen en beoordelen dit met een onvoldoende, bijna voldoende, voldoende, goed en excellent. Leerlingen krijgen tijdens het leerproces feedback en evalueren regelmatig hun voortgang. Hierdoor worden leerlingen zich veel bewuster van wat ze aan het leren zijn en waar hun sterke kanten en ontwikkelpunten liggen.

Hoe is de overgang naar de bovenbouw geregeld? Wordt er dan wel gewerkt met cijfers?

Het centrale examenprogramma werkt nog steeds met cijfers. Natuurlijk willen wij onze leerlingen hier goed op voorbereiden. In het derde leerjaar starten we daarom met het geven van cijfers zodat de leerlingen kunnen wennen aan het gebruik van cijfers. In de voorexamenjaren en het examenjaar werken de leerlingen volledig met cijfers om hen optimaal voor te bereiden op het examenprogramma.

Is het ‘onbegrensd leren’ een goede voorbereiding op het examen?

Ja, dat is het zeker. Misschien nog wel beter dan bij regulier onderwijs. Leerlingen kunnen in hun eigen tempo werken en kunnen sneller door de lesstof heen. Hierdoor blijft er meer tijd over voor de vakken die ze lastig vinden. Bovendien krijgen zij bij het behalen van de leerdoelen altijd feedback van de docent. Hierdoor weten de leerlingen precies wat er goed ging en wat er beter kan.

Wat is de meerwaarde van een diploma  bij ‘onbegrensd leren’ voor mijn kind?

Naast het diploma heeft een leerling geleerd om eigenaarschap te nemen doordat hij of zij zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar leerproces. Niet achteroverleunen tot de docent zegt wat je moet doen, maar zelf doelen stellen op lang een korte termijn, plannen, zelfstandig werken en reflecteren.

Kortom het maximale uit jezelf halen en levenslang leren! Deze vaardigheden kunnen zij goed gebruiken in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt.

Heeft u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden, maak dan gebruik van het contactformulier op deze website om uw vraag bij ons neer te leggen.

Ouderavonden

Hoe schrijf ik me in voor een ouderavond?

Ga naar de website van het Almere College en druk op Magister 6 voor ouders en leerlingen of ga naar https://almerecollege.magister.net en login met uw OUDERACCOUNT (alleen voor de contactouder (ouder 1) en is niet mogelijk met een leerling account).
Inschrijven op uw mobiele telefoon, iPad of tablet is mogelijk.

Handleiding inschrijven via app

Handleiding inschrijving via de computer

Wat als het inschrijven niet lukt?

Magister

Handleiding magister