featured image

Veel gestelde vragen over het onderwijs op Copernicus

Ons onderwijs

Wat voor soort onderwijs krijg je op Copernicus?

Leerlingen krijgen op Copernicus kwalitatief goed onderwijs met persoonlijke aandacht, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. We noemen dit gepersonaliseerd onderwijs. Leerlingen leren hierbij op hun eigen manier en werken in hun eigen tempo en niveau aan de leerdoelen. Onze leerlingen krijgen de ruimte om deels hun eigen leerproces vorm te geven. Zij kunnen bijvoorbeeld vakken op een hoger niveau afsluiten, versnellen of verdieping zoeken in de lesstof. We gaan voor meer dan alleen het diploma.

Wat is de rol van de coach bij dit gepersonaliseerde onderwijs?

De coach begeleidt onze leerlingen en leren hen steeds beter plannen, doelen te stellen en eigenaarschap te nemen over hun eigen leerproces. Elke dag is er in de onderbouw een werktijdmoment. Dan kunnen de leerlingen aan de planning voor die dag of week werken. Er is ook tijd om zelfstandig te werken aan een vak of vakken naar keuze. Er is altijd een coach, docent of onderwijsassistent aanwezig om de leerlingen daarbij te helpen. Daarnaast hebben onze leerlingen ook individuele gesprekken met de coach. Daarin wordt besproken hoe de afgelopen periode is gegaan en wordt vooruit gekeken naar welke doelen er voor de komende periode op het programma staan. Samen met de coach bekijken de leerlingen waar hun uitdagingen liggen en waar zij misschien iets meer hulp bij nodig hebben.

Wat is de basis van het onderwijs op Copernicus?

De basis van ons onderwijs ligt in het opdoen van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en het ontwikkelen van een positieve houding bij de leerlingen ten opzichte van het leerproces door doelen te stellen en te behalen. Op deze manier ontwikkelen onze leerlingen de competenties die nodig zijn om succesvol te zijn in de samenleving. Dit doen wij door leerlingen intensief te coachen, feedback te geven, eigenaarschap te stimuleren en door ruimte en maatwerk te bieden.

Waar staat de leerling in het onderwijs op Copernicus?

Binnen ons onderwijs staat het leerproces van de leerlingen centraal. Leerlingen die meer aan kunnen, bieden we extra ruimte en mogelijkheden: zij kunnen een vak op een hoger niveau volgen of een extra vak volgen. Leerlingen die wat meer moeite hebben, bieden we extra ondersteuning. Coaches begeleiden leerlingen bij hun leerproces en waar mogelijk worden ouders hierbij actief betrokken.

Wat zijn de kaders van het onderwijs op Copernicus?

De leerling staat centraal in ons onderwijs. De leerling krijgt de mogelijkheid om eigen keuzes te maken binnen kaders. Deze kaders bestaan o.a. uit het aanbieden van een ‘veilige route’ en het verplicht plannen van de lesstof, zodat de leerdoelen behaald worden. De veilige route is een soort ondergrens die ervoor zorgt dat de leerdoelen tijdig behandeld worden. Leerlingen hebben altijd de vrijheid om vooruit te lopen, dus verder te gaan met de leerstof of meer verdieping te zoeken. Maar, zij mogen niet achterlopen. 

Waarom is de vaardigheid plannen zo belangrijk?

Het plannen is een verplicht onderdeel van het coachuur. Als leerlingen hun huiswerk plannen, kunnen ze zien wat ze nog moeten doen om hun leerdoelen te behalen, maar ook wanneer ze aan de slag gaan om hun doelen te behalen. Hierdoor ervaren zij bewuster dat het leren niet pas begint vlak voor een toets, maar aan het begin van een nieuw thema of hoofdstuk.

Hebben leerlingen huiswerk?

De term huiswerk gebruiken wij om de 'veilige route' - een soort ondergrens van de beheersing van de lesstof - aan te geven. De docent geeft aan wat de leerling kan doen om zijn leerdoelen te behalen. Uiteindelijk zullen leerlingen eindopdrachten binnen een bepaalde tijd moeten inleveren of toetsen moeten maken. Hiervoor is het noodzakelijk om regelmatig opdrachten te maken en lesstof te bestuderen en niet pas te beginnen vlak voor een toets of het inlevermoment.

Om leerdoelen te kunnen behalen is het nodig een goede planning te maken en deze te volgen. Onze leerlingen worden hierbij begeleid door hun coach en de vakdocenten. 

Stopt Copernicus met regulier onderwijs?

Voor de komende twee jaar zijn er in leerjaar 2 en 3 nog leerlingen die gekozen hebben voor regulier onderwijs. Ouders hebben vaak bewust gekozen voor deze vorm van onderwijs, omdat er veel structuur wordt geboden en er huiswerk wordt opgegeven. Dit is niet veranderd!

Wel hebben we er schoolbreed voor gekozen alle leerlingen te koppelen aan een coach in plaats van één mentor die verantwoordelijk is voor één klas. Intensieve coaching leidt tot een grotere motivatie, meer eigenaarschap en grip op het eigen leerproces. Naast een wekelijks klassikaal lesuur krijgt de coach extra tijd voor individuele begeleiding van zijn coachleerlingen.

De persoonlijke aandacht die een coach biedt, brengt een leerling verder in zijn leerproces en draagt bij aan het bewuster ontwikkelen van vaardigheden zoals plannen en organiseren en het bewust aanleren van leerstrategieën. Vaardigheden die in de toekomst gevraagd worden van onze kinderen in het vervolgonderwijs, maar ook in hun werkzame leven.

Vanaf het schooljaar 2020-2021 volgen de leerlingen in de brugklas allemaal dezelfde vorm van gepersonaliseerd onderwijs op Copernicus: onderwijs met kwaliteit en persoonlijke aandacht. Binnen de brugklas werken alle leerlingen volgens dezelfde onderwijsvisie. Dat zal ook schooljaar 2021- 2022 het geval zijn. Dit betekent dat er vanaf schooljaar 2023 - 2024 schoolbreed alleen nog gepersonaliseerd onderwijs wordt aangeboden op Copernicus.

Zicht op de voortgang van onze leerlingen

Waarom werken we vanuit leerdoelen?

Het doel van ons onderwijs is dat leerlingen zich bewust zijn waarvoor ze leren. Om die reden werken we vanuit leerdoelen in plaats van taken. Leerdoelen beschrijven wat je in een hoofdstuk of tijdens een thema gaat leren. Deze leerdoelen zijn meetbaar en daarom is het ook mogelijk om te checken of een leerdoel is behaald. Om inzicht te krijgen in je leerproces is het belangrijk dat de leerling tussentijds kan checken hoe zijn/haar leerproces verloopt, “ben ik op de goede weg” of “wat heb ik nodig om daar te komen”.

Hoe wordt de voortgang binnen het leerproces zichtbaar?

Om de leerlingen inzicht te geven in hun vorderingen werken we met toetsen en opdrachten die leerlingen zicht geven op hoe ver ze zijn in het behalen van de leerdoelen. Daarnaast ontvangen de leerlingen feedback zodat ze zich ook bewust worden van de mogelijke stappen die nog genomen moeten worden om het doel te behalen. Deze oefentoetsen tellen niet mee voor de overgang, maar geven de leerlingen, coaches en docenten wel inzicht in de vorderingen en ontwikkeling van de leerling. Zodra alle leerdoelen behandeld zijn en tussentijds gecheckt volgt een voortgangstoets. Per periode wordt er per vak één toets afgenomen of een opdracht ingeleverd die meetelt voor de overgang naar het volgende schooljaar. In geval van twijfel bij de overgang zal de ontwikkeling en inzet van de leerlingen gedurende het gehele schooljaar meegenomen worden.

Hoe beoordelen we deze voortgang in leerjaar 1 en 2?

In het eerste en het tweede leerjaar wordt er gewerkt met de beoordelingen onvoldoende, bijna voldoende, voldoende, goed en excellent (in de tweede klas regulier gebruiken we cijfers). Leerlingen krijgen tijdens het leerproces feedback en evalueren regelmatig hun voortgang. Hierdoor worden leerlingen zich veel bewuster van wat ze aan het leren zijn en waar hun sterke kanten en ontwikkelpunten liggen.

Hoe is de overgang naar de bovenbouw geregeld? Wordt er dan wel gewerkt met cijfers?

Het centrale examenprogramma werkt nog steeds met cijfers. Natuurlijk willen wij onze leerlingen hier goed op voorbereiden. In het derde leerjaar starten we daarom met het geven van cijfers zodat de leerlingen kunnen wennen aan het gebruik van cijfers. In de voorexamenjaren en het examenjaar werken de leerlingen volledig met cijfers om hen optimaal voor te bereiden op het examenprogramma.

Worden leerlingen met dit onderwijsconcept goed voorbereid op het examen?

Ja, zeker! Misschien nog wel beter dan in een traditionele setting. Leerlingen kunnen in hun eigen tempo werken en kunnen sneller door de lesstof heen. Hierdoor blijft er meer tijd over voor de vakken die ze lastig vinden. Bovendien krijgen zij bij het behalen van de leerdoelen altijd feedback van de docent. Hierdoor weten de leerlingen precies wat er goed ging en wat er beter kan.

Waarom laten we leerlingen toetsen maken?

Leerlingen maken toetsen om te kunnen meten of de leerdoelen zijn behaald. Het behalen van de leerdoelen staat dus voorop. Om tijdens het leerproces te meten of de leerdoelen gehaald gaan worden maken de leerlingen oefentoetsen of opdrachten. Dit noemen we formatieve evaluaties. 

Waarvoor werken we met formatieve evaluaties?

De formatieve evaluaties (oefentoetsen en opdrachten) geven leerlingen inzicht in het verloop van hun leerproces. “Lig ik op schema als het gaat om het behalen van de leerdoelen?”, “Wat ken ik al wel en wat nog niet?”, “Welke leerstrategie werkt voor mij en kan ik toepassen bij andere vakken?”. Belangrijk bij formatieve evaluatie is dat leerlingen reflecteren op het resultaat en feedback ontvangen. Het draait hierbij vooral om het geven van feedback om te groeien en te ontwikkelen. Feedback hoeft niet noodzakelijkerwijs altijd van de docent te komen, maar kan ook door medeleerlingen gegeven worden of voortkomen uit zelfevaluatie en –reflectie.

Het formatief evalueren vraagt van een leerling wel dat leerlingen gedurende de periode met de leerdoelen aan de slag gaat en niet wachten tot het moment van de eindtoets. Het leerproces begint bij de eerste les van een nieuw hoofdstuk of thema.

Wat is het voordeel van formatieve evaluaties?

Door regelmatig enkele leerdoelen te evalueren neemt de leerling vanaf het begin van een hoofdstuk of thema de leerdoelen tot zich. Dit maakt de stof behapbaar voor de leerlingen en neemt de noodzaak van tussentijds toetsen voor een cijfer weg. Hierdoor wordt de toetsdruk voor leerlingen kleiner. Dit doen we in navolging van de adviezen die door OCW hierover worden gegeven. Leren gaat namelijk niet om maken van toetsen, maar om het bewust zijn wat je leert (leerdoelen) en hoe je leert om niet alleen een diploma te kunnen behalen, maar ook een vaardigheden te ontwikkelen die van pas komen in de snel veranderende samenleving.

Worden er nog wel toetsen afgenomen?

Per periode wordt er per vak één toets afgenomen die meetelt voor de overgangsnormen. Op basis van de resultaten van deze toetsen worden beslissingen genomen. Het eindcijfer geeft inzicht of een leerling een bepaald niveau heeft gehaald en in hoeverre de leerdoelen van een vak door de leerling beheerst worden.

Via deze link kunt u de overgangsnormen inzien, daarin kunt u ook terugvinden in hoeverre deze toetsen meetellen bij de overgang van de leerlingen.

Persoonlijke aandacht

Wat is de rol van de coach binnen ons onderwijs?

Persoonlijke aandacht is belangrijk binnen ons onderwijs. Dit uit zich onder andere in de individuele coaching die elke leerling op onze school krijgt. De coach begeleidt de leerling tijdens het leerproces. Intensieve coaching leidt tot een grotere motivatie, meer eigenaarschap en grip op het eigen leerproces.

Binnen ons onderwijsconcept is coaching een belangrijke pijler, maar is er dan nog wel aandacht voor het groepsproces?

Naast de individuele coaching hebben de leerlingen coachuren met de coaches die verbonden zijn aan de klas. Tijdens deze klassikale momenten wordt door de coaches aandacht besteed aan het groepsproces, maar ook aan het ontwikkelen van vaardigheden, zoals het plannen en het leren leren. In leerjaar 1 t/m 3 worden er ook een aantal coachuren begeleid door onderwijsassistenten. Zij besteden uiteraard ook aandacht aan het plannen en begeleiden daarnaast het zelfstandig werken van de leerlingen.

Hoe informeren wij ouder(s)/verzorger(s) over de voortgang van de leerling?

Een aantal keer per jaar vindt er een ‘leerling-ouder-coach’ gesprek plaats. Tijdens dit gesprek reflecteert de leerling op zijn persoonlijke ontwikkeling en de voortgang binnen het leerproces en deelt deze bevindingen met zijn ouders/verzorgers en de coach.

Zijn Leerlingen zelf verantwoordelijk voor hun niet behaalde leerdoelen?

Zowel de coach als de vakdocent begeleiden onze leerlingen bij hun leerproces, maar de leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun leerdoelen. Om de leerling hierin goed te begeleiden werken we met een zogenaamde ‘veilige route’. Deze route geeft aan welke leerdoelen de leerling binnen een bepaalde periode minimaal afgerond moet hebben, zodat de leerling weet wat er verwacht wordt.

Kunnen de leerlingen op school werken aan hun eigen leerdoelen en wat gebeurt er als zij achterlopen?

Wekelijks hebben de leerlingen een aantal coach-/werktijduren. In leerjaar 1 en 2 is dat dagelijks. Tijdens dit uur maken de leerlingen onder begeleiding van de coach(es) of een onderwijsassistent een dag- of weekplanning. Daarnaast kan er tijdens dit uur gewerkt worden aan leerdoelen die nog niet afgerond zijn. Als het niet lukt alle leerdoelen op school af te maken is het noodzakelijk om thuis opdrachten te maken of lesstof door te nemen.

Voor de hogere leerjaren ligt de frequentie van de coach-/werktijduren lager, omdat deze leerlingen in de loop der jaren geleerd hebben hun werk in te plannen en eigenaarschap hebben genomen over hun eigen leerproces.

Indeling leerjaren

Waarom wordt er in leerjaar 1 gewerkt met heterogene groepen?      

In de eerste klas starten wij met heterogene groepen. Dit betekent dat de leerlingen met een mavo­, havo­ en vwo­ advies in één klas samen les krijgen. Dit doen wij, omdat wij de definitieve niveaukeuze willen uitstellen totdat we meer zicht hebben op de talenten en kwaliteiten van onze leerlingen.

Krijgen de leerlingen wel les op hun eigen niveau?

De leerlingen krijgen les op het niveau van hun basisschooladvies. De leerlingen zitten gewoon in een klas en krijgen ook klassikale uitleg over de lesstof. Als leerlingen sneller door de stof heen kunnen of juist extra ondersteuning nodig hebben, dan bieden we ruimte en maatwerk.

Wat betekent dit voor de lesstof die in het eerste jaar aangeboden wordt?

Voor leerlingen betekent dit dat ze de lesstof zowel klassikaal, als individueel op hun eigen niveau aangeboden krijgen. Uiteraard wordt een leerling die meer aan kan voldoende uitgedaagd. We bieden dan de mogelijkheid om te versnellen, te verdiepen of om vakken op een hoger niveau te doen.

Hoe ziet leerjaar 2 eruit?

In leerjaar 2 vindt er een nieuwe verdeling van de klassen plaats. Mavoleerlingen komen in leerjaar 2 bij elkaar in de klas, omdat we hen goed willen voorbereiden op hun profielkeuze­ en de overgang naar het examenprogramma. Havo­- en vwo-leerlingen zitten in leerjaar 2 en 3 nog bij elkaar in de klas. Na leerjaar 3 komen zij terecht in een havo­ of een vwo-klas.

Hoe ziet leerjaar 3 eruit voor de havo en vwo leerlingen?

In leerjaar 3 werken we met heterogene groepen waarbij de leerlingen uit havo en vwo nog bij elkaar in één klas zitten. Pas bij de overgang naar leerjaar 4 wordt de definitieve keuze gemaakt voor havo of vwo.

De leeromgeving

Werken de leerlingen alleen digitaal?

We werken zowel digitaal als met boeken. Binnen de digitale leeromgeving Magister-me kunnen leerlingen gebruik maken van verschillende digitale lesmethodes en is het mogelijk om de voortgang van leerlingen te volgen. Daarnaast maken we gebruik van de LIFO-methodes van Kennisnet, waarbij de leerlingen voor een klein bedrag extra ook de boeken ontvangen. Dat doen wij, omdat sommige leerlingen het fijn vinden om ook uit een boek te werken. Op deze manier krijgen de leerlingen de keuze hoe zij de lesstof tot zich willen nemen: digitaal of uit het boek.

Om de ontwikkeling en voortgang van een leerling zichtbaar te maken voor zowel de leerling, als de coach en de docenten moeten bepaalde opdrachten wel gemaakt of afgerond worden in de Magister-me omgeving. Dit geeft ons de mogelijkheid om met elkaar het leerproces en ontwikkeling van de leerling te monitoren.

Wat is het verschil tussen Magister-me en Magister?

Magister-me is onze digitale leeromgeving. In Magister-me staat het lesmateriaal. Magister is ons leerlingvolgsysteem. In Magister worden de presentie en resultaten van onze leerlingen bijgehouden. Daarnaast gebruiken we Magister om de ‘veilige route’ met de leerling te delen.

Het diploma

Wat is de meerwaarde van een diploma op Copernicus voor mijn kind?

Naast het diploma heeft een leerling geleerd om eigenaarschap te nemen doordat hij of zij zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar leerproces. Niet achteroverleunen tot de docent zegt wat je moet doen, maar zelf doelen stellen op lange en korte termijn, plannen, zelfstandig werken en reflecteren.

Kortom het maximale uit jezelf halen en een leven lang leren! Deze vaardigheden kunnen zij goed gebruiken in het vervolgonderwijs en op de arbeidsmarkt.

Heeft u het antwoord op uw vraag niet kunnen vinden, maak dan gebruik van het contactformulier op deze website om uw vraag bij ons neer te leggen.