featured image

Aanmeldingstraject

Gesprekken basisschool – ouders
In de maanden januari en februari van het lopende schooljaar spreken de leerkrachten van de basisscholen hun adviezen door met de ouders van de leerlingen van groep 8.

Plaatsingsgesprekken basisscholen – voortgezet onderwijs
Daarna volgen in februari de plaatsingsgesprekken met het voortgezet onderwijs. Daarbij is het advies van de basisschool leidend. De uitslag van de eindtoets speelt in dit stadium geen rol. Die toets is immers nog niet geweest. Vervolgens hebben basisscholen en ouders tot .. maart 2022 (exacte datum volgt later) de tijd om de aanmeldingsformulieren aan te leveren bij het voortgezet onderwijs.

Aanmelden en plaatsen
Met de invoering van passend onderwijs betekent aanmelding niet in alle gevallen automatisch ook plaatsing. Daar waar leerlingen extra ondersteuning nodig hebben, onderzoeken we eerst of het Almere College die ondersteuning kan bieden. We nodigen ouders/verzorgers dan altijd uit voor een gesprek. Dit gebeurt ook altijd als leerlingen worden aangemeld vanuit het speciaal (basis)onderwijs of als zij bij het praktijkonderwijs worden aangemeld.
Als leerlingen geen extra ondersteuning nodig hebben of als uit het onderzoek blijkt dat Almere College de extra ondersteuning kan bieden beschouwen we de leerlingen als geplaatst in de opleiding die in het overleg met de basisscholen vastgelegd is. Als Almere College de benodigde extra ondersteuning niet kan bieden, zoeken we samen met ouders naar een andere school waar dat wel kan.

Verschil tussen advies basisschool en uitslag eindtoets
Op het moment dat de uitslagen van de eindtoets binnen zijn, kan het voorkomen dat we de plaatsing van een leerling herzien. Als de uitslag van de toets hoger uitvalt dan het advies en de plaatsing, nemen basisschool en ouders het dossier van de leerling nog eens door. Ze kunnen dan besluiten dat de leerling geplaatst wordt in de opleiding die past bij de score van de eindtoets. Een leerling kan natuurlijk ook gewoon blijven in de eerder vastgestelde opleiding. Bij een lagere score dan het advies blijft de leerling in de opleiding waarin hij/zij eerder geplaatst is.

Wijzigen heeft grenzen
Het Almere College zal een leerling niet naar een andere opleiding overplaatsen als deze opleiding op 15 maart vol is. Daarbij hanteren wij de volgende maximale klassengrootte van 32 leerlingen voor de niveau's mavo, havo en vwo.

Vragen
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, dan kunt u die stellen aan mevrouw Lemmers, teamleider Copernicus (c.lemmers@almerecollege.nl).