featured image

Definitieve regeling eindexamen voortgezet onderwijs 2021

Dit jaar zullen de eindexamens, ondanks de coronaperiode, gewoon doorgaan. Zowel de schoolexamens als het centraal eindexamen vinden plaats.

Aanvullende maatregel examen 2021

Deze maatregel bestaat uit de mogelijkheid om het eindcijfer van één vak niet mee te laten tellen bij de uitslagbepaling en wordt zo omschreven:

  • Bij de vaststelling van de uitslag kan, indien dat nodig is om de leerling te laten slagen, het eindcijfer van één vak buiten beschouwing worden gelaten bij de bepaling van de definitieve uitslag. Deze mogelijkheid geldt niet voor kernvakken* (Nederlands, Engels, wiskunde).
  • Deze mogelijkheid is alleen van toepassing op leerlingen waarvoor in het schooljaar 2020-2021 de uitslag wordt bepaald. Leerlingen moeten voor alle vakken het volledige eindexamen hebben afgelegd en dus het volledige schoolexamen en het centraal examen hebben gemaakt.
  • Deze mogelijkheid staat los van de herkansingsmogelijkheden, en kan worden ingezet als een leerling hierdoor alsnog kan slagen. Op de cijferlijst bij het diploma worden alle resultaten vermeld, ook het resultaat van het vak dat bij de uitslagbepaling buiten beschouwing is gelaten.
  • Het vervolgonderwijs kan geen aanvullende toelatingsconsequenties verbinden aan deze cijferlijst. De toelaatbaarheid van studenten wordt, net als in andere jaren, beoordeeld aan de hand van het behaalde diploma en vakkenpakket dat daar onder ligt.

    *Kernvakken verschillen per schoolsoort. Voor de mavo is Nederlands een kernvak, voor het havo en vwo zijn Nederlands en Engels en voor zover van toepassing wiskunde (A, B of C) kernvakken.

De eerder genoemde maatregelen voor het eindexamen 2021 blijven gelden:

Drie tijdvakken

Leerlingen kunnen in 2021 hun examens spreiden over twee tijdvakken. Het reguliere tweede tijdvak van vier dagen wordt hiervoor uitgebreid naar tien dagen. Om ervoor te zorgen dat leerlingen na het tweede tijdvak ook hun herkansingen kunnen afronden, vindt bovendien een derde tijdvak plaats op de scholen na afloop van het tweede tijdvak. krijgen alle leerlingen een extra herkansing voor een centraal examen. Dit betekent dat er in 2021 twee herexamens mogelijk zijn.

Het examenrooster ziet er als volgt uit:

Flexibeler examenrooster

Het wordt mogelijk om de afname van het centraal examen te spreiden over twee tijdvakken. Hierdoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch het volledige examen afleggen. Daarnaast ontstaat er door de mogelijkheid van het spreiden van examens over twee tijdvakken voor een leerling meer voorbereidingstijd bij vakken waar dat nodig is, en kunnen er eventuele achterstanden worden weggewerkt. Het mogelijk spreiden van de examens over twee tijdvakken door de leerling gebeurt in overleg met de school en moet uiterlijk 23 april (voor de meivakantie) aangegeven zijn.

Derde tijdvak en zomervakantie

De uiterste uitslagdatum van leerlingen die deelnemen aan het derde tijdvak verschuift van 2 naar 15 juli. Dit hoeft de doorstroom van leerlingen naar het vervolgonderwijs niet te hinderen. Wel betekent dit dat leerlingen die gebruik maken van het derde tijdvak voor een herkansing deze de uitslag pas kunnen ontvangen aan het einde van de eerste week van de zomervakantie in regio Noord, die begint op 12 juli.

Extra ondersteuning

Leerlingen bespreken met hun mentoren of en welke spreiding van examens over de twee tijdvakken voor hen het beste is. Voor ouders willen we een webinar inrichten om vragen te stellen over de examenregeling. Hiernaast blijft het Almere College de mogelijkheid aanbieden voor extra ondersteuning bij twee examenvakken op de dinsdagmiddag.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”