featured image

Publicaties

Hieronder vindt u een aantal publicaties dat bijdraagt aan een goed, veilig en gestructureerd leerklimaat. U kunt denken aan de schoolgids, diverse procedureregels en protocollen. U kunt deze downloaden door op de link te klikken:

Schoolgids 2020 – 2021       

In deze schoolgids vindt u alles wat u moet weten over het Almere College. Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

Klachtenregeling

Wij streven ernaar om klachten te voorkomen, maar mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, laat het ons dan weten! Wij zien klachten als een kans en waarderen de moeite die u neemt om ons dat kenbaar te maken zodat we dit in de toekomst anders kunnen doen of deze klacht te voorkomen.

Anti-Pestprotocol

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich goed en veilig voelt op het Almere College. Daar hoort onder andere een goed anti-pestprotocol bij. Door dit protocol te volgen ontstaat er een goede samenwerking tussen alle betrokkenen. Deze vorm van samenwerken wordt ook wel de vijfsporenaanpak genoemd. Door middel van dit protocol willen we direct optreden tegen pesten en geeft een duidelijk signaal aan leerlingen dat pesten op deze school niet getolereerd wordt!

Protocol medisch handelen en medicijngebruik

Het kan voorkomen dat medewerkers van school medische handelingen moet verrichten of medicijnen moet toedienen bij leerlingen. In dit protocol staat omschreven hoe er in een aantal situaties eenduidig gehandeld wordt.

Protocol Meldcode - Huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat iedere organisatie die werkt met ouders en/of kinderen een eigen meldcode moet ontwikkelen. In dit protocol kunt u een stappenplan vinden, die het Almere College aanhoudt, indien er sprake is van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Protocol Sociale Veiligheid

Als school willen wij de veiligheid voor alle leerlingen waarborgen. Zoals in de kernopdracht van het Almere College vermeld staat moet iedereen zich hier gekend, gezien en erkend voelen in een veilige omgeving. De mentor is in de klas een belangrijke schakel om de groepsvorming, verbondenheid en veiligheid van leerlingen te waarborgen.

Procedureregels Afwezige Leerlingen

Hierin staat vermeld wat de regels zijn als een leerling te laat komt of ziek gemeld is. Ook kunt u vinden wat de consequenties zijn van onwettige afwezigheid of als een leerling de les uitgestuurd wordt.

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”