featured image

Klankbordgroep

Klankbordgroep Almere College Kampen

(VIA en Marinus Postlaan)

Wilt u als ouder meer betrokken zijn bij het reilen en zeilen van de school van uw kind? Word dan lid van de klankbordgroep. Of kom naar onze bijeenkomsten. De klankbordgroep is bereikbaar via het volgende mailadres: kbg-mp@almerecollege.nl

Wat doet de klankbordgroep?

De klankbordgroep organiseert een aantal keren per jaar vergaderingen (bijeenkomsten) waarbij:

  1. de schoolleiding de gelegenheid krijgt om de meningen te peilen van een groep betrokken ouders/verzorgers.
  2. de ouders/verzorgers de mogelijkheid krijgen om:
    1. (aanvullende) informatie te verkrijgen over schoolzaken
    2.  hun zienswijze kenbaar te maken aan de schoolleiding.

Verder ondersteunt de klankbordgroep de school door het verrichten van (niet onderwijskundige) activiteiten.  

Wat wordt er besproken tijdens die bijeenkomsten?

Alle algemene onderwerpen die de school aangaan kunnen besproken worden. Indien, tijdens de vergadering of bijeenkomst  blijkt, dat een aangedragen zaak slechts één leerling of één docent betreft wordt dit onderwerp niet verder besproken.  

Samenstelling

De klankbordgroep bestaat uit een vaste kern van minimaal 4 en maximaal 8 betrokken ouders/verzorgers van een leerling, die is ingeschreven op het Almere College in Kampen (locatie MP en/of VIA). Zolang een ouder/verzorger een kind op de school heeft, mag deze ouder/verzorger lid blijven van de klankbordgroep. Uit de vaste kern wordt een voorzitter gekozen, die minimaal 1 jaar lang deze rol wil vervullen.  

Activiteiten (niet onderwijskundig)

De (vertegenwoordiger van de) schoolleiding kan aan de klankbordgroep vragen om (ondersteuning bij) activiteiten, die niet-onderwijskundig van aard zijn. De klankbordgroep beslist of zij deze kunnen uitvoeren. De klankbordgroep maakt een begroting voor haar activiteiten. De school beheert de eventuele gelden die de klankbordgroep mag uitgeven voor haar activiteiten. Eventuele activiteiten die ten koste gaan van dit budget, mogen pas plaats vinden nadat de school het budget heeft goedgekeurd.  

Historie

In 2016/2017 is de voormalige Ouderraad opgeheven en hieruit is de klankbordgroep ontstaan. Het belangrijkste verschil is dat de klankbordgroep geen financiële middelen heeft, die de Ouderraad wel had.  

“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”