featured image

College van Bestuur

Bestuursmodel

Sinds 1 januari 2007 geldt op het Almere College het bestuursmodel met een scheiding tussen toezicht (raad van toezicht) en bestuur (voorzitter college van bestuur). Deze vorm sluit aan bij de ideeën binnen de rijksoverheid om een scheiding aan te brengen tussen bestuur en toezicht. De Stichting onderschrijft de code Goed Onderwijsbestuur. De bestuursvoorzitter is eindverantwoordelijk voor de bepaling van de strategische en onderwijskundige koers van de scholengroep, voor de bewaking van de samenhang in de totale organisatie, de bedrijfsvoering en voor het creëren van randvoorwaarden voor krachtige en bloeiende scholen die gezamenlijk een onderwijsaanbod bieden dat nauw aansluit bij de vraag uit de samenleving in Kampen en Dronten.

De gekozen bestuursfilosofie en bijpassende organisatiestructuur garanderen een goede balans van verantwoordelijkheden tussen rectoren, College van Bestuur en Raad van Toezicht.

Bestuur

De scholen van het Almere College vallen formeel onder de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten. Deze Stichting staat onder leiding van het College van Bestuur. Mevrouw C.J. Japenga vormt als bestuursvoorzitter het bevoegd gezag van de scholen. De bestuursvoorzitter is bereikbaar via het secretariaat van het Servicebureau.