featured image

Melden afwezigheid

Ziekmelden

  • Ben je ziek, dan moeten je ouders je vóór 08.00 uur telefonisch afmelden via (088) 850 83 83.
  • Word je in de loop van de dag ziek, dan moet je toestemming vragen aan de conciërge om naar huis te mogen gaan
  • Als je voor de vierde keer in een schooljaar of twee weken aaneengesloten ziek bent, word je aangemeld bij de GGD (zie hiervoor: Het Kompas – ‘Ziekte als Signaal’)

Bezoek aan arts, tandarts en therapeut

Als je naar de tandarts, dokter, fysiotherapeut, orthodontist, enz. moet, moet je ruim van tevoren een briefje inleveren bij de conciërge. Daar staat in wanneer het bezoek plaatsvindt. We gaan er natuurlijk wel vanuit dat je die afspraken zoveel mogelijk buiten je lesuren plant.

Toetsen en verzuim

Als je door afwezigheid een toets niet meemaakt, moeten je ouders dat vooraf telefonisch of met een briefje melden. Als je terugkomt op school moet je meteen contact opnemen met de betrokken leraar.

Uitstel van een schoolexamen

Uitstel van je schoolexamen geven we alleen in geval van ziekte, overmacht of een andere dringende redenen. Hiervoor gelden de volgende regels:

1. Als de reden van het verzuim vooraf bij jou bekend is:

  • moeten je ouders vooraf schriftelijk toestemming tot uitstel vragen bij de coördinator. Dit moet met behulp van het formulier: ‘Aanvraag buitengewoon verlof’.Bij de eerste ziektedag kan uitstel ook telefonisch worden aangevraagd
  • afhankelijk van de reden, geeft de schoolleiding toestemming om het schoolexamen later in te halen.

2. Als het verzuim vooraf niet bekend is:

  • moet het met opgaaf van reden, bij de coördinator gemeld worden. Je ouders moeten de reden van je verzuim binnen een week schriftelijk indienen bij de coördinator. De schoolleiding verklaart de reden al dan niet gegrond.
  • Als de redenen voor je verzuim gegrond zijn, kun je het schoolexamen op een nader te bepalen datum inhalen
  • Als de redenen voor je verzuim ongegrond zijn, geldt dit als een onregelmatigheid (zie examenreglement).
“Ik vond het erg spannend om naar de middelbare school te gaan, maar het is reuze gezellig op het Almere College.”